Bashkepronesia ne ndertesa / Restaurimi dhe shembja
Restaurimi dhe shembja

Kush mund të përfitojë nga programet e nxitjes për restaurimin apo rikonstruksionin e ndërtesave të dëmtuara?

Bashkia mund të hartojë një program nxitjeje për restaurimin apo rikonstruksionin e ndërtesave të dëmtuara, duke kontribuar me financime pjesore, e mbështetur dhe nga buxheti i shtetit. Përfitojnë nga ky program ato asamble bashkëpronarësh që plotësojnë të paktën njërin nga këto kritere:

  • kanë paguar plotësisht taksën për pasurinë e paluajtshme;
  • kërkojnë përshtatjen e hyrjeve dhe të shkallëve për personat me aftësi të kufizuara;
  • kërkojnë ndërhyrje me qëllim të ruajtjes së efiçencës së energjisë;
  • fasada e ndërtesës së tyre është në rrugë kryesore dhe në një gjendje tejet të dëmtuar, saqë prish imazhin e vetë qytetit/fshatit;
  • në çdo rast tjetër, që zbatimi i atij projekti çmohet i vlefshëm për jetën në komunitet.

Si mund të përfitohet ndihmë financiare për ngritjen e një ndërtese të re duke shembur atë ekzistuese?

Bashkia mund të kontribuojë në financimin pjesor për ngritjen e një ndërtese të re, kur bashkëpronarët vendosin për ta shembur atë, me kusht që një pjesë nga ndërtesa e re t’i kalojnë në pronësi bashkisë, për t’ua dhënë në përdorim apo pronësi familjeve në vështirësi për strehim. Pjesa e përfitimit të bashkisë përcaktohet, për çdo rast, në bazë të vlerës së tregut të banesave dhe të vlerës së investimit që bën bashkia.

Kujdes!
Informacioni i paraqitur në këtë faqe përshkruan situatën sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ky legjislacion mund të jetë objekt ndryshimi apo shfuqizimi. Informacioni ka vetëm qëllim informimi dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillim apo opinion ligjor. Për zgjidhjen e një rasti specifik kërkoni ndihmë profesionale.

Jeni të kënaqur me përvojën në këtë faqe? Na bëni të ditur me plotësimin e një pyetësori të shkurtër: