Mjedisi / Menaxhimi i mbetjeve
Menaxhimi i mbetjeve

Çfarë duhet të mbahet parasysh gjatë procesit të menaxhimit të mbetjeve?

Mbetjet menaxhohen duke mos vënë në rrezik shëndetin e njeriut, duke mos përdorur procese ose metoda që mund ta dëmtojnë atë ose mjedisin, dhe sidomos:

  • duke mos vënë në rrezik ujërat, ajrin, tokën, tokën bujqësore, bimët ose kafshët;
  • duke mos ndikuar negativisht mbi fshatin ose vendet me interes të veçantë;
  • duke mos shkaktuar shqetësime përmes zhurmave ose aromave në mjediset përreth.

Cilat janë veprime të ndaluara për sa i përket menaxhimit të mbetjeve?

Ndalohen:

  • hedhja apo groposja e të gjitha llojeve të mbetjeve në vende publike;
  • hedhja apo groposja e të gjitha llojeve të mbetjeve në parcelat bujqësore të mbjella ose jo, në anë të kanaleve kulluese e ujitëse, si dhe në çdo vend tjetër ku dëmtohen toka, bima dhe kafsha;
  • hedhja apo groposja e të gjitha llojeve të mbetjeve në toka bujqësore;
  • djegia e të gjitha llojeve të mbetjeve në kundërshtim me ligjin;
  • braktisja, depozitimi apo asgjësimi i pakontrolluar i mbetjeve.

Për moszbatimin e këtyre ndalimeve, personat përgjegjës dënohen me gjobë.

Kujdes!
Informacioni i paraqitur në këtë faqe përshkruan situatën sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ky legjislacion mund të jetë objekt ndryshimi apo shfuqizimi. Informacioni ka vetëm qëllim informimi dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillim apo opinion ligjor. Për zgjidhjen e një rasti specifik kërkoni ndihmë profesionale.

Jeni të kënaqur me përvojën në këtë faqe? Na bëni të ditur me plotësimin e një pyetësori të shkurtër: