Tarifat

A paguhet shërbimi i ofruar nga ZRPP?

Në bazë të ligjit per agjencinë shtetërore të kadastrës, çdo shërbim kadastral që ofrohet, tarifohet në bazë të shërbimit, me përjashtim të rasteve të veçanta të cilat janë të parashikuara nga ligji. Lista e shërbimeve kadastrale dhe tarifat për çdo shërbim përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Në këtë mënyrë në rast se nuk bëhet pagesa e këtyre tarifave, organet e ASHK kanë të drejtë të refuzojnë dhënien e shërbimeve të kërkuara.

Kujdes!
Informacioni i paraqitur në këtë faqe përshkruan situatën sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ky legjislacion mund të jetë objekt ndryshimi apo shfuqizimi. Informacioni ka vetëm qëllim informimi dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillim apo opinion ligjor. Për zgjidhjen e një rasti specifik kërkoni ndihmë profesionale.

Jeni të kënaqur me përvojën në këtë faqe? Na bëni të ditur me plotësimin e një pyetësori të shkurtër: