Strategjia për edukimin ligjor të publikut 2018-2022

Plani i Veprimit