Strategjia per edukimin ligjor / Dokumenti i plotë: Strategjia për edukimin ligjor të publikut 2018-2022
Dokumenti i plotë: Strategjia për edukimin ligjor të publikut 2018-2022

Drafti i Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut 2018-2022 është në proces konsultimi me të gjitha subjektet e interesuara të organeve të qeverisjes qëndrore dhe vendore, institucionet e arsimit publik dhe privat, organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët.

Përgjegjësia për shkaktimin e dëmit mund të jetë: kontraktore ose jashtëkontraktore.

Për çdo mendim, koment apo sugjerim mbi përmbajtjen e Draftit të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut mund të drejtoheni tek Komisioni i Ligjeve pranë Kuvendit të Shqipërise.

Kujdes!
Informacioni i paraqitur në këtë faqe përshkruan situatën sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ky legjislacion mund të jetë objekt ndryshimi apo shfuqizimi. Informacioni ka vetëm qëllim informimi dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillim apo opinion ligjor. Për zgjidhjen e një rasti specifik kërkoni ndihmë profesionale.

Jeni të kënaqur me përvojën në këtë faqe? Na bëni të ditur me plotësimin e një pyetësori të shkurtër: